new

Discover new products here, and support Iranian Women’s Organization of Ontario with your purchase. Thank you for your continued support.


درباره ی کتاب 

آدمی داستان را دوست دارد، با داستان زیسته، می زید و خواهد زیست. انسان داستانهای زندگی اش را گنجینه رازها و رمزهای سالهای زندگی اش می داند. و بالاخره اینکه انسان های مهاجر داستان های بسیاری در این گنجینه اسرار خود دارند که بازگو کردن آنها می تواند در ایجاد ارتباط بین نسلی میان این مهاجران و فرزندان و نواده هایشان که آشنایی چندانی با فرهنگ زاد و بوم پدری خود ندارند، بسیار مهم باشد

تقریبا اکثریت مردم کانادا مهاجر هستند و هرکدام خاطرات متفاوتی از فرهنگ و آداب و سنن سرزمین مادری خود را به یاد دارند که شایسته است در این کشور تمدن های گوناگون به گوش نسل جوان برسد تا هویت فرهنگی آنان حفظ و منتقل گردد

در این پروژه که توسط دفتر سالمندان انتاریو حمایت گردیده است، سازمان زنان ایرانی انتاریو تلاش کرده است با گردآوری خاطرات 40 نفر از داوطلبین سالمند توسط تعدادی از داوطلبان سازمان مجموعه ای را جمع آوری و پس از ویرایش ساختاری آنها توسط اساتید فن به صورت کتابچه ای در اختیار خوانندگان قرار دهد

با توجه به درخواست خود راویان آثار، تعدادی از داستانها با ذکر نام و برخی دیگر بدون ذکر نام گوینده داستان درج شده اند. برای استفاده خوانندگان نسل جوانی که شاید مشکل خواندن زبان فارسی دارند داستانها ترجمه و ویرایش گردیده است

$25

This price does not include any taxes
or shipping fees